May lam mat hoat dong co ton dien khong

Máy làm mát hoạt động tốn điện không?